מדריך למוכר

קונסיגנציה – או מכר מותנה בעברית – היא תהליך מכירה הנהוג בבתי מכירות פומביות. בתהליך זה, בית המכירות מקבל סחורה מאנשים פרטיים או גופים מסחריים, אך אינו רוכש אותה. לכן, בית המכירות משמש כמתווך בלבד ותפקידו פרסום, שיווק ואיתור רוכשים באמצעות מכירה פומבית (ובמקרים מסוימים, אם המוכר מועניין, אף מכירה פרטית, ישירה) .

סחורה אשר מתקבלת בקונסיגנציה מועמדת למכירה כאשר בעלותה נותרת בידי המוכר. בית המכירות משלם למוכר רק עבור פריטים, מתוך הסחורה שקיבל, אשר נמכרו לקונים. ברגע שקונה שילם על פריט שרכש, בעלות הפריט המדובר עוברת ישירות אליו.

עבור שירות זה, בית המכירות גובה דמי עמלה מהקונה והמוכר יחד.

פרטים נוספים על גובה העמלה בהמרסייט ותהליך הקונסיגנציה ניתן למצוא במדריך למוכר.

 

תהליך ראשוני – מה הדבר הראשון שיש לעשות?

ניתן ליצור קשר עם המרסייט ועם המעריכים שלנו בדוא"ל או טלפון ולמסור תיאור מפורט של הפריטים שברצון המוכרים למכור, רצוי מאוד גם לשלוח צילומים.

ייתכן שהמרסייט תחליט על בסיס המידע המסופק שהפריטים אינם מתאימים למכירה פומבית. במקרה זה אנחנו ניתן תשובה למוכרים בדוא"ל.

בדיקה, בחינה והערכה של פריטים אותם מעוניינים למכור

במקרה ונחליט כי הפריטים ראויים למכירה פומבית ואנחנו מעוניינים להמשיך בתהליך קונסיגנציה, תיקבע פגישה עם המוכרים על מנת לבדוק, לבחון ולהעריך את הפריטים המוצעים.

בהסתמך על הבדיקה וההערכה המקצועית ושנבצע, נספק למוכרים קטלוג מפורט של הפריטים הכולל: הערכת מחיר, הערכת מקוריות ומצב הפריטים (אנא קרא/י את "תנאי השימוש" על האחריות של המרסייט לגבי מידע זה).

במסגרת הערכה ייתכן שהמרסייט תמליץ למוכרים שאחד או יותר מהפריטים יעברו רסטורציה, יתוקנו, ימוסגרו וכו'. זאת על מנת להעלות את ערך הפריט ולהגדיל את סיכוייו להשיג מחיר גבוה במכירה. אנחנו נספק למוכרים שמות של מומחים המוכרים.

מוכרים יישאו בכל הוצאות הרסטורציה, תיקון, מסגור וכו'.

התחלת תהליך הקונסיגנציה

אמיתות המידע שסופק על ידי מוכרים

על כל המידע שסופק על ידי מוכרים בעת ההרשמה לאתר ובעת הקונסיגנציה, להיות מידע אמיתי ונכון. עליהם להרשם בשמם החוקי, למסור את כתובתם הנוכחית והמלאה, מספר הטלפון הנוכחי, כתובת הדוא"ל מעודכנת, ופרטי כרטיס אשראי או מספר תעודת זהות (אם ומתי שנדרש).

קביעת מחיר מינימום/רזרב

מחיר מינימום הוא מחיר סף המוסכם בין המוכרים ובית המכירות. המרסייט ערבה לכך שפריט של מוכרים יימכר לכל הפחות במחיר המינימום שהוסכם בינה לבין המוכר. כלומר, אם במהלך המכירה לא יהיו הצעות שיגיעו למחיר המינימום שנקבע, הפריט לא ימכר. מחירי מינימום הינם אמצעי הגנה על המוכרים וערך הקונסיגנציה שלהם. בתהליך הקונסיגנציה על המרסייט והמוכר להסכים על מחירי מינימום על כל פריט שימכר.

מחיר המינימום יישאר חסוי.

אף על פי כן, המרסייט רשאית, לפי שיקולה, למכור את הפריט מתחת למחיר המינימום המוסכם, בתנאי שמוכרים יקבלו את הסכום המגיע להם (בניכוי עמלות, מיסים והוצאות) כאילו נמכר הפריט במחיר המינימום ולא לפי מחיר המכירה.

מהם תנאי בעלות המוכרים על פריט במכירה פומבית?

המוכרים של פריט במכירה פומבית מאשר שהם הבעלים החוקי של הפריט המדובר ולהם זכות קניין עליו, או שברשותם ייפוי כח מבעליו החוקי למכור את פריט המדובר. המוכרים גם מאשרים שהפריט חופשי מכל שעבוד או משכון.

המוכרים מסכימים להעביר בעלות על הפריט שנמכר במכירה הפומבית לקונה, שהוגדר/ה על ידי המרסייט, לאחר שמולאו התנאים הבאים:

המרסייט מכרה את הפריט למציעי ההצעה הגבוהה ביותר (מחיר המינימום הושג לכל הפחות, היכן שרלוונטי)

המרסייט קיבלה תשלום מלא מהקונה.

מסירת הפריט להמרסייט למשך המכירה

הפריטים שהתקבלו למכירה יוצגו לציבור באתר האינטרנט שלנו ובתצוגה מקדימה בגלריה של המרסייט ולמשך זמן המכירה הפומבית.

יש למסור את הפריטים לידינו לא יאוחר משבועיים לפני המועד שנקבע לתצוגה המקדימה, אלא אם סוכם אחרת עם המוכר.

המוכרים ישאו בכל הוצאות האריזה, המשלוח והביטוח של פריטים שיימסרו להמרסייט למכירה, אלא אם כן סוכם אחרת בין המרסייט לבין המוכרים. המרסייט תספק למוכרים שמות וכתובות של שירותי משלוח מתאימים. במקרים מיוחדים, המרסייט תזמין שירותים כאלו עבור המוכרים, אך הם ישאו בהוצאות.

ביטוח הפריטים שנמסרו לקונסיגנציה

ניתן לבטח פריטים שהתקבלו למכירה פומבית בעלות 1.5% ממחיר המינימום, בתנאי שמחיר המינימום גבוה מ-2000$. הסכום הזה ייגבה בין אם הפריט נמכר ובין אם לאו. במקרה של נזק שנגרם לפריט או אובדנו, המרסייט תשלם למוכרים את הסכום המלא שיתקבל מחברת הביטוח – שמשמעו מחיר המינימום שהוסכם פחות השתתפות עצמית בסך 2000$. במידה ומחיר המינימום הוא על סך 2000$ או פחות, לא יהיה זכאי המוכר להחזר עבור הפריט. במקרה זה, המרסייט לא תבטח את הפריט והמוכר יוכל לבטח את הפריט באמצעות מבטח פרטי.

מעקב אחר פריטים במהלך הקונסיגנציה

אם מוכרים מעוניינים לעקוב אחר פריטים שלהם שעלו למכירה  הם יכולים להרשם לאתר וכך לעקוב אחר הפריטיהם בזמן אמת.

 

עמלת מוכר מיסים והיטלים

המרסייט גובה עמלת מוכר ממחיר הפטיש של כל פריט שנמכר, בהתאם לסיכום פרטני בין המרסייט לבין המוכרים.

עמלת המוכר הקבוע שלנו הינה 15%. חשוב לציין כי גובה העמלה יכול להשתנות ותלוי בהסכם שיקבע בין המרסייט והמוכר על בסיס פרטני.

מע"מ יתווסף למחיר העמלה בלבד. סכום העמלה והמע"מ (וכל הוצאה נוספת שהמרסייט קיבלה על עצמה בשם המוכרים, אם בכלל) ינוכו ממחיר הפטיש בו נמכר הפריט.

תהליך קבלת תשלום

המרסייט אחראית על איסוף תשלומים מקונים בשם המוכרים והעברתם למוכרים (בניכוי עמלות, מע"מ וכל הוצאה אחרת, אם יש). תשלום למוכר יבוצע תוך 35 ימים מתום המכירה הפומבית, אלא אם כן המרסייט לא קיבלה תשלום מהקונה.

הפריט המכור יועבר לרשות הקונה רק לאחר שהמרסייט תקבל את מלוא התשלום (כולל עמלות, מע"מ, היטלים והוצאות נוספות, אם יש).

החזרה וקבלת פריטים שלא נמכרו במהלך המכירה

על המוכרים לאסוף את הפריטים שהעמידו למכירה ולא נמכרו במכירה הפומבית (או לא שולמו, וכו') עד 10 ימי עסקים מסגירת המכירה (אלא אם סוכם בין המוכר והמרסייט להעמיד את הפריט למכירה פומבית שוב).

זיכויים ופיצויים

מוכרים יחתומו על הצהרה שהם יפצו את המרסייט בסכום המלא ששולם על ידי הקונה תוך 3 שנים מיום המכירה, אם המרסייט מחליטה לזכות קונה בגלל מצג שוא והקונה החזיר/ה את הפריט.